अक्षयकोष छात्रवृत्ति-२०८० प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली

यस विद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न अक्षयकोषबाट दिइने अक्षयकोष छात्रवृत्ति-२०८० प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली :